Regulamin korzystania ze stadionu miejskiego oraz z innych obiektów sportowych należących do Gminy Pułtusk zlokalizowanych w Pułtusku przy ul. Sportowej 2A

Regulamin

korzystania ze stadionu miejskiego oraz

z innych obiektów sportowych należących do Gminy Pułtusk zlokalizowanych

w Pułtusku przy ul. Sportowej 2A

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze stadionu miejskiego oraz z innych obiektów sportowych należących do Gminy Pułtusk (zwanych dalej „obiektami” lub „obiektem”) zlokalizowanych w Pułtusku przy ul. Sportowej 2A.
2. Zarządcą obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku (zwany dalej „MOSiR” lub „zarządcą”).
3. Obiekty przeznaczone są do organizowania zawodów i zajęć sportowych oraz imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są stosować się do niniejszego regulaminu, przestrzegać  zasad bezpieczeństwa oraz podporządkować się poleceniom pracowników MOSiR
oraz służb porządkowych.
5. Organizowanie jakichkolwiek zawodów i imprez na terenie obiektów wymaga zgody zarządcy.
6. Z obiektów mogą korzystać grupy zorganizowane w obecności  trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę, a o ewentualnych nieszczęśliwych wypadkach oraz innych nadzwyczajnych zdarzeniach  mają  obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zarządcy.
7. Korzystanie z urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu przez grupy zorganizowane lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem  i  jest możliwe za zgodą  pracowników MOSiR lub innych upoważnionych osób. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą  przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osób dorosłych.
8. W celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu wyznacza się  dla zorganizowanych grup kibiców odpowiednie sektory, w których podczas zawodów sportowych, a zwłaszcza meczów piłki nożnej, zobowiązani są przebywać.
9. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie obiektu odpowiada organizator zawodów lub imprez, do którego obowiązków należy w szczególności:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zapewnienie porządku przed  rozpoczęciem zawodów lub imprezy, w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu,
2) niedopuszczenie do uczestnictwa w zawodach lub imprezie osób nietrzeźwych, a także osób zamierzających wnieść na teren  obiektu przedmioty wymienione w ust. 10  pkt. 1,
3) niezwłoczne  podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników zawodów lub imprezy oraz zapobieżenie niszczenia  mienia.
4) zapewnienie drożności wejść na teren obiektu oraz dróg  na terenie obiektu, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
5) ustalenie z przedstawicielem MOSiR, przed rozpoczęciem zawodów lub imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.
10. Zabrania się na terenie obiektów:
1) wnoszenia wszelkich materiałów pirotechnicznych, a ponadto: alkoholu i środków  odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu  innych uczestników zawodów lub imprezy,
2) przechodzenia przez ogrodzenie oraz w miejscach  niedozwolonych, tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych,
3) zaśmiecania i innego zanieczyszczania terenu obiektu i jego okolic,
4) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek oraz prowokowania do takich zachowań,
5) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego; zakaz spożywania alkoholu nie dotyczy imprez i zawodów, podczas których zarządca lub organizator  za  zgodą  zarządcy na to zezwoli,
6)  niszczenia ławek, ogrodzenia oraz innych rzeczy składających się na wyposażenie obiektu
oraz roślinności na terenie obiektu i jego okolicach,
7) wzniecania ognia, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
9)  przebywania na terenie obiektu po jego zamknięciu,
10) przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy zawodów lub imprezy i obsługa obiektu,
11) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia zarządcy,
12) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako   przewodników oraz służb porządkowych i policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt,
13) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
14) używania wulgarnych i obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,
15) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w  miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,
16) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub innych ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń bez zgody zarządcy,
17)  prowadzenia – bez posiadania jakichkolwiek stosownych uprawnień i zgody zarządcy –   sprzedaży jakichkolwiek towarów oraz zbiórek pieniężnych.
11. Na terenie obiektów mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w   przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
12. Przyjęty przez organizatora regulamin meczów piłki nożnej organizowanych na stadionie miejskim   nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Uchwała Nr  XLVII/366//2014

 

PŁYWALNIA

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA >>

lokalizacja

ul. St. Śniegockiego 3

biuro - tel. 23 692 81 29

kasy - tel. 23 692 53 65

plywalnia@mosir-pultusk.eu


GODZINY PRACY PŁYWALNI >>

GODZINY OTWARCIA SAUNY >>

REGULAMIN >>

CENNIK >>

WYKAZ SZKÓŁ NAUKI PŁYWANIA >>

TYGODNIOWY HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW PŁYWALNI >>

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY

Pływalnia MOSiR informuje, że na podstawie aktualnych badań wody basenowej wykonanych przez firmę Jars Sp. z.o.o.  z siedzibą w Łajskach k/Legionowa przy ul. Kościelnej 2A, woda we wszystkich nieckach na Pływalni w Pułtusku jest przydatna do kąpieli. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NA PŁYWALNI  >>HONORUJEMY KARTY:


 


P  A  L  S

zobacz: RANKINGI - STATYSTKIKORTY TENISOWE MOSiR

 

KORTY NA

STADIONIE  MIEJSKIM

ZAPRASZAMY >>


REGULAMIN KORTÓW >>

Rezerwacje przyjmuje

p. Mariusz Kalinowski

pod numerem tel.

883 905 359