Regulamin Skateparku

REGULAMIN
UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

 § 1
Zasady ogólne 

1.     Wstęp na teren Skateparku jest bezpłatny.

2.     Na terenie Skateparku mogą przebywać:

a)    samodzielnie - osoby dorosłe tzn. mające ukończony 18 rok życia;
b)    dzieci i młodzież do lat 18 - tylko i wyłącznie za wiedzą rodziców.

W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

Wszyscy przebywający na terenie Skateparku przed rozpoczęciem jazdy mają obowiązek zaznajomić się z Regulaminem korzystania z elementów i urządzeń, które znajdują się przed wejściem do Skateparku.

3. Skatepark czynny jest codziennie od godziny 8.00 do zmroku, w okresie letnim nie dłużej jednak jak do godziny 22:00.

Dopuszcza się okresowe zamknięcie Skateparku w następujących sytuacjach:

a) intensywne opady deszczu , śniegu, gradu i wyładowania atmosferyczne;
b) oblodzenie i zaśnieżenie figur, stojąca woda na powierzchni Skateparku itp.;
c) remont, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Skateparku;
d) w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których zagrożone będzie zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników Skateparku.

Każdorazowo decyzję o zamknięciu Skateparku podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Pułtusku bądź działający z jego upoważnienia Kierownik Stadionu.

§ 2
Zasady szczegółowe

 1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach:

a) przed rozpoczęciem jazdy, w celu uniknięcia kontuzji zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających;
b) osobom początkującym i opiekunom sprawującym nadzór nad dziećmi zaleca się korzystanie ze Skatepraku w czasie, kiedy na obiekcie przebywa mniejsza liczba osób.

2. Osoba korzystająca z elementów i urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.

3. Za wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas korzystania z elementów i urządzeń obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z elementów i urządzeń za zasadzie ryzyka sportowego.

4. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń Skateparku:

a) na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby;
b) 
na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać;
c)
na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba;
d) chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu Skateparku przez upoważnione przez Administratora obiektu osoby.

Jazda na rolkach i deskorolkach są sportami niebezpiecznymi. Nawet przestrzegania powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

5. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

6. W przypadku większej ilości osób w Skateparku każdy uczestnik jest zobowiązany o poinformowaniu innych uczestników o zjeździe z przeszkody (Funbox z poręczą, Bank ramp + mini quarter , Quarter pipe, Funbox z grindboxem, Grindbox, Poręcz prosta) - na przykład poprzez podniesienie ręki i nawiązaniu kontaktu wzrokowego.

7. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie Skateparku każdy poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia o powyższym fakcie pracowników MOSiR.

§ 3
Zakazy

1. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

2. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.

3. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

4. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Skateparku.

 § 4
Administrator obiektu

1. Funkcję Administratora obiektu Skateparku pełni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku.

2. Administrator sprawując nadzór nad Skateparkiem jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu technicznego.

3. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń elementów i urządzeń na terenie Skateparku każdy użytkownik jest zobowiązany natychmiast poinformować o powyższym fakcie Administratora.

 § 5
Postanowienia końcowe

Użytkowniku pamiętaj!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

 

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe:
Straż pożarna:
Policja:
Administrator obiektu:

 

999 (tel. kom. 112)
998
997
0-23-692-02-67.

Regulamin określający zasady i tryb korzystania z obiektu użyteczności publicznej pod nazwą Skatepark zlokalizowany w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego 17A, zwany „Regulaminem użytkowania Skateparku" został uchwalony Zarządzeniem nr 9/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku z dnia 08.07.2009r.

Dyrektor MOSiR w Pułtusku

 

PŁYWALNIA

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA >>

lokalizacja

ul. St. Śniegockiego 3

biuro - tel. 23 692 81 29

kasy - tel. 23 692 53 65

plywalnia@mosir-pultusk.eu


GODZINY PRACY PŁYWALNI >>

GODZINY OTWARCIA SAUNY >>

REGULAMIN >>

CENNIK >>

WYKAZ SZKÓŁ NAUKI PŁYWANIA >>

TYGODNIOWY HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW PŁYWALNI >>

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY

Pływalnia MOSiR informuje, że na podstawie aktualnych badań wody basenowej wykonanych przez firmę Jars Sp. z.o.o.  z siedzibą w Łajskach k/Legionowa przy ul. Kościelnej 2A, woda we wszystkich nieckach na Pływalni w Pułtusku jest przydatna do kąpieli. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NA PŁYWALNI  >>HONORUJEMY KARTY:


 


P  A  L  S

zobacz: RANKINGI - STATYSTKIKORTY TENISOWE MOSiR

 

KORTY NA

STADIONIE  MIEJSKIM

ZAPRASZAMY >>


REGULAMIN KORTÓW >>

Rezerwacje przyjmuje

p. Mariusz Kalinowski

pod numerem tel.

883 905 359