Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  z siedzibą w Pułtusku przy ul. Sportowej 2A, tel.: 23 692 02 67, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. W sprawie ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „IOD”.

3. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozwala nam na realizację zadań statutowych MOSiR mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta i gminy Pułtusk poprzez udostępnianie obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR, realizację usług z zakresu sportu i kultury fizycznej, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzenie działalności promującej działania  MOSiR.

W szczególności przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

1) w celu zawarcia i wykonania umów / świadczenia usług (w tym komunikacji związanej z realizacją umów bądź świadczeniem usług, dokonywaniem rozliczeń). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2)  w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. w zakresie prowadzenia rachunkowości (wystawienie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych), dokonywania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna art. 6  ust 1 lit. c RODO),

3) w celu obsługi reklamacji oraz ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne MOSiR. Podstawą przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),

5)  w celu uczestnictwa Pani/Pana, dziecka/podopiecznego w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR na podstawie zainteresowania ofertą MOSiR (dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia zawodów, prezentacji wyników i wręczenia nagród). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

5) w celu promocji działalności MOSiR poprzez artykuły, fotografie, filmy, plakaty itp. zamieszczane w lokalnej prasie, w lokalnych portalach internetowych oraz na stronie internetowej MOSiR: www.mosir.pultusk.pl. Podstawą przetwarzania jest uzyskanie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

4. Komu udostępniamy Pani/Pana dane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.

5. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów dla których  je przetwarzamy, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. przepisy dotyczące przechowywania dokumentów księgowych).

Pani/Pana  dane będą archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w MOSiR.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)      prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 RODO,

2)      prawo do żądania sprostowania  danych na podstawie art. 16 RODO,

3)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych  („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

4)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

5)      prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO,

6)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit.  f). Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba,  że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności albo Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolnie wyrażoną zgodą. Podanie danych osobowych może być warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy lub uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez Administratora zakresie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, uczestnictwa w imprezach organizowanych przez MOSiR bądź skorzystania z usług oferowanych przez Pływalnię MOSiR.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji  międzynarodowych.

10. Pani /Pana dane  osobowe  nie będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.